Ipoh Community Forums

Full Version: Türkmatik - Türkiye'nin Yerli Deterjanı
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: turkmatiklogo306.png]

Türkiye'nin yerli deterjan markası Türkmatik, çamaşır makinesi toz deterjan alanında üretim yapan, tamamen özmal sermaye ile oluşturulmuş bir firmadır.